Vårt produkt

RETTS er primært utviklet for akutt helsetjenesten, men vi har også andre aktører som bruker vårt produkt.

Ambulansetjenesten

RETTS brukes på flere hold i akuttkjeden for å øke pasientsikkerheten. Vårt produkt kan brukes fra starten av der pasienten er, det bidrar til en sikrere prehospital akutthjelp og en sikrere overføring til akuttmottak.

Primærhelsetjenesten

Til primærhelsetjenesten kommer en stor heterogen gruppe av pasienter, med mange ulike symptomer og tilstander. Ved akutt sykdom fungerer RETTS da som besluttningstøtte for hvordan pasientene videre skal håndteres og av hvem i akuttkjeden.

Eldreomsorgen

Ved håndteringen av eldre som ofte også er multisyke, finnes et behov for RETTS for å sikre god pasientsikkerhet. For medarbeidere som ikke primært arbeider i akutthelsetjenesten, gir RETTS en økt trygghet, som igjen forbedrer deres arbeidsmiljø.

Integrasjonspartnere

RETTS bygges i dag inn i mange andre leverandørers systemer og tjenester. Det handler om blant annet om ulike journalsystem og systemer som brukes i den prehospitale tjenesten. Lisens innehaveren av RETTS har rett til å benytte RETTS hos andre system leverandører som har avtale med Predicare AB